Kancelaria Notarialna
Notariusz Beata Rozdolska

Lex Est Quod Notamus

NOTARIUSZ

Beata

Rozdolska

ul. Sokolnicza 5/9
53-676

Wrocław

www:
notariusz-wroc.pl
Godziny pracy:
  • pn. - pt.: 9:00 - 16:00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem.

FAQ

1. Czy jest możliwość legitymowania się dowodem osobistym w telefonie?

Niestety, nie. Przy dokonywaniu czynności notarialnej wymagane jest okazanie notariuszowi ważnego tradycyjnego dowodu osobistego lub paszportu.

2. Czym różni się testament napisany odręcznie od testamentu sporządzonego u notariusza?

Testament własnoręczny jest spisaniem ostatniej woli spadkodawcy na kartce papieru (nie można użyć maszyny do pisania lub komputera), co i dla kogo będzie przysługiwało po jego śmierci. Taki dokument musi być podpisany (bez podpisu nie będzie ważny) i schowany w bezpiecznym miejscu. Ma on taką samą moc prawną, jak testament sporządzony w formie aktu notarialnego przez notariusza, ale jest bardziej narażony na zgubienie, zniszczenie lub podrobienie.

Testament sporządzony przez notariusza ma formę aktu notarialnego. W ten sposób nikt nie może podmienić lub zniszczyć dokumentu. Przed przystąpieniem do czynności notariusz jest zobowiązany sprawdzić, czy osoba chcąca spisać ostatnią wolę jest poczytalna i w pełni świadoma. Jeśli stan zdrowia takiej osoby uniemożliwia spisanie testamentu, notariusz może odmówić wykonania czynności. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, notariusz spisuje wolę spadkodawcy, odczytuje jej treść, a następnie daje go testatorowi do podpisania. Notariusz ma również możliwość zarejestrowania testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów.

3. Czy wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w oryginale?

Tak. Jeśli nie ma możliwości wcześniejszego doręczenia oryginałów dokumentów, można przesłać ich skany lub zdjęcia na maila kancelarii (kancelaria.notarialna@gmail.com). Oryginały przesłanych dokumentów muszą być przedłożone w momencie dokonywania czynności notarialnej.

4. Czy jest możliwość otrzymania projektu aktu notarialnego przed terminem dokonania czynności notarialnej?

Tak. Strony mają możliwość otrzymania projektu aktu notarialnego przed planowanym terminem jego podpisania. W tym celu należy odpowiednio wcześniej dostarczyć komplet dokumentów lub ich skany wysłać na maila.

5. Czy osoba, która jest stroną w czynności notarialnej, a nie włada językiem polskim, może skorzystać z translatora lub pomocy osoby zaufanej?

Nie. Strona biorąca udział w czynności notarialnej, która nie włada językiem polskim w stopniu komunikatywnym, powinna stawić się w obecności tłumacza przysięgłego języka, którym biegle się posługuje. Rezerwując termin wizyty, należy odpowiednio wcześniej ustalić i potwierdzić dostępność wybranego tłumacza przysięgłego.

6. Co to jest depozyt notarialny?

Notariusz w ramach depozytu notarialnego może przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty lub dane na informatycznym nośniku danych. Najczęściej występującą formą depozytu jest depozyt środków pieniężnych, do którego sporządzany jest protokół w formie aktu notarialnego. W protokole notariusz spisuje dokładne instrukcje wpłacającego dotyczące wpłaty i wypłaty środków. Zabezpiecza to zarówno interesy kupującego, jak i sprzedającego.

Kwota przeznaczona do zapłacenia za nieruchomość powinna zostać wcześniej zaksięgowana na koncie depozytowym kancelarii.

7. Czy na poświadczenie zgodności kopii z oryginałem lub poświadczenie podpisu należy rezerwować termin?

Poświadczenia są wykonywane od ręki. Jednak przed planowaną wizytą należy skontaktować się z kancelarią, szczególnie w przypadku gdy do poświadczenia jest większa ilość dokumentów.

8. Czym jest zapis windykacyjny w testamencie?

Zapis windykacyjny to zapisanie konkretnej osobie określonej części majątku na wypadek śmierci. Wyznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Testament z zapisem windykacyjnym może być sporządzony wyłącznie w formie aktu notarialnego.

Brak testamentu powoduje, że po śmierci cały zgromadzony majątek będzie podlegał dziedziczeniu ustawowemu, tzn. przez najbliższą rodzinę.

9. Co to jest najem okazjonalny?

Najem okazjonalny jest to typ najmu, który zabezpiecza interesy właściciela nieruchomości przed nieuczciwym postępowaniem najemcy. Przysługuje wyłącznie osobom będącym w posiadaniu lokali przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Umowa najmu okazjonalnego znacznie wpływa na możliwości właściciela, który łatwiej może pozbyć się niechcianego lokatora albo zmusić go prawnie do opuszczenia mieszkania. Taka umowa może zostać podpisana na nie więcej niż 10 lat. Zawierana jest między osobą wynajmującym a najemcą i powinna zostać podpisana przez wszystkie zainteresowane strony pod rygorem nieważności. Niezbędnym elementem jest oświadczenie najemcy oraz właściciela dotyczące charakteru objęcia albo udostępnienia lokalu na przejrzystych zasadach. Najemca musi udać się do notariusza w celu sporządzenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji co do opróżnienia i wydania lokalu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu. Umowa wygasa wraz z datą wypowiedzenia lub po upływie czasu, na jaki została zawarta.

Najemca, który nie wyda mieszkania w terminie określonym w umowie, musi liczyć się z postępowaniem egzekucyjnym, jak również, z tym że wynajmujący może wkroczyć na drogę prawną.

10. Co to jest zachowek?

Zachowek jest roszczeniem o zapłatę określonej kwoty, która przysługuje najbliższym spadkodawcy. Chodzi o osoby pominięte w testamencie, a będące rodziną zmarłego w linii prostej, którym ustawowo przysługuje pewna część majątku. Wartość zachowku oblicza się na podstawie wartości całego pozostawionego spadku oraz osób, którym spadek przysługuje. Wysokość zachowku szacuje się na podstawie ułamkowego udziału w spadku danej osoby oraz tzw. substratu zachowku.

Spadkodawca w testamencie ma możliwość wydziedziczyć najbliższych członków rodziny. W takiej sytuacji nie przysługuje im prawo do zachowku.

MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticeDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.03 s.